Skip to content
  • Home
  • Πολιτική απορρήτου

Πολιτική Απορρήτου

Η LEO Pharmaceutical Hellas S.A. (εφεξής η «Εταιρεία»), μέλος του ομίλου LEO Pharma αναγνωρίζει πλήρως την αναγκαιότητα της διασφάλισης του απορρήτου των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών/χρηστών της παρούσας ιστοσελίδας της (εφεξής η «Ιστοσελίδα») αλλά και της ασφάλειας τους και ως εκ τούτου προβαίνει σε όλες εκείνες τις απαραίτητες ενέργειες για την επίτευξη των στόχων αυτών.

 

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των Όρων Χρήσης της Ιστοσελίδας και περιγράφει τα προσωπικά δεδομένα που η Εταιρεία συλλέγει από τα υποκείμενα, τον τρόπο που χρησιμοποιούμε και προστατεύουμε τα προσωπικά δεδομένα και τις επιλογές που έχουν οι χρήστες σχετικά με τον τρόπο που χρησιμοποιούμε τα δεδομένα αυτά.

 

Ειδικότερα, θα περιγραφούν οι τρόποι με τους οποίους τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών δύναται να χρησιμοποιηθούν, τύχουν επεξεργασίας, αποθηκευτούν και για ποιους σκοπούς θα λάβει χώρα η σχετική επεξεργασία πάντοτε σε συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ειδικότερα σε συμμόρφωση με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ 2016/679, GDPR) ο οποίος τέθηκε σε εφαρμογή στις 25 Μαΐου 2018 καθώς και τον Ν.4624/2019. Σε περίπτωση κατά την οποία οιοσδήποτε χρήστης δεν συμφωνεί με τους όρους αυτούς οφείλει να μην αποστέλλει προσωπικά του δεδομένα στις αρμόδιες ηλεκτρονικές διευθύνσεις στο πλαίσιο της «Επικοινωνίας» και της «Φαρμακοεπαγρύπνησης» αλλά να κάνει χρήση των άλλων μεθόδων επικοινωνίας με τους Υπευθύνους της Εταιρείας. Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου δεν καλύπτει σε καμία περίπτωση τη σχέση μεταξύ των επισκεπτών/χρηστών της παρούσας Ιστοσελίδας και οποιωνδήποτε υπηρεσιών που δεν υπόκεινται στον έλεγχο ή/και την ιδιοκτησία της.

 

Προσωπικά δεδομένα χρήστη

O επισκέπτης/χρήστης μπορεί να επισκέπτεται την Ιστοσελίδα την οποία διατηρεί και διαχειρίζεται η Εταιρεία, χωρίς να αποκαλύπτει την ταυτότητά του και χωρίς να παρέχει οποιοδήποτε προσωπικό του στοιχείο. Σε συγκεκριμένους χώρους της Ιστοσελίδας, θα μπορείτε να εισάγετε, αν και εφόσον το επιθυμείτε τα αντιστοίχως αιτούμενα προσωπικά σας δεδομένα, ήτοι μόνο στην περίπτωση εκείνη που επιθυμείτε να αποστείλετε προσωπικά σας δεδομένα στις αρμόδιες ηλεκτρονικές διευθύνσεις στο πλαίσιο που επιθυμείτε να επικοινωνήσετε με την Εταιρεία καθώς και για λόγους φαρμακοεπαγρύπνησης, χωρίς, ωστόσο, να υφίσταται η δυνατότητα, κάτι τέτοιο να υλοποιηθεί μέσω σχετικής φόρμας επικοινωνίας αναρτημένης στην Ιστοσελίδα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη φαρμακοεπαγρύπνηση παρακαλούμε όπως ανατρέξετε στη Δήλωση της LEO Pharma για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο της Φαρμακοεπαγρύπνησης.

 

Στο πλαίσιο χρήσης της παρούσας Ιστοσελίδας της Εταιρείας, η τελευταία δύναται να συγκεντρώνει για χρήστες προσωπικά δεδομένα τα οποία εμπίπτουν στις εξής κάτωθι κατηγορίες:

  • Προσωπικά δεδομένα, τα οποία τα οποία τυχόν αποστέλλει ηλεκτρονικά ο επισκέπτης/χρήστης στις αρμόδιες ηλεκτρονικές διευθύνσεις στο πλαίσιο που επιθυμεί να επικοινωνήσει με την Εταιρεία καθώς και για λόγους φαρμακοεπαγρύπνησης, ωστόσο δεν γίνεται άμεση συλλογή και επεξεργασία των εν λόγω προσωπικών δεδομένων μέσω της Ιστοσελίδας.
  • Η Εταιρεία, επίσης, χρησιμοποιεί και την υπηρεσία της Google, “Google Analytics” προκειμένου να συλλέξει πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την συμπεριφορά του χρήστης εντός του λογισμικού της, όπως ο χρόνος παραμονής σε αυτό και στις διάφορες λειτουργίες του καθώς και η καταγραφή της χρήσης ορισμένων εξ αυτών, πληροφορίες, ωστόσο που δεν αποτελούν προσωπικά δεδομένα των χρηστών της εφαρμογής σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί προσωπικών δεδομένων.

 

Χρήση προσωπικών δεδομένων

Η Εταιρεία έχει την ευθύνη για την προστασία των προσωπικών δεδομένων που συλλέγει μέσω της Ιστοσελίδας, καθώς και για την ενημέρωση όλου του εμπλεκόμενου προσωπικού για την Πολιτική Απορρήτου.

 

Η Εταιρεία εγγυάται ότι το σύνολο του προσωπικού της καθώς και το σύνολο των μελών-εταίρων που την απαρτίζουν θα εφαρμόζουν πιστά την παρούσα Πολιτική και θα συμμορφώνονται με την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

 

Η τυχόν ηλεκτρονική αποστολή προσωπικών δεδομένων από τους επισκέπτες/χρήστες προς την Εταιρεία γίνεται οικειοθελώς και τα προσωπικά δεδομένα αυτά που τυχόν συλλέγονται από την Εταιρεία σχετίζονται με τους σκοπούς προσδιορισμού της ταυτότητάς τους για την επικοινωνία με αυτούς, καθώς και για την τήρηση των υποχρεώσεων περί Φαρμακοεπαγρύπνησης όπως προβλέπονται από τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς (ΕΕ) αριθ.1235/2010, 726/2004 και την οδηγία 2001/83/ΕΚ που έχει ενσωματωθεί στην ελληνική έννομη τάξη με την ΥΑ 32221/2013). Η Εταιρεία δεσμεύεται πως δεν επεξεργάζεται, δημοσιοποιεί ή διαβιβάζει τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών της τα οποία νομίμως συλλέγει με οποιονδήποτε άλλον τρόπο ή για οποιοδήποτε άλλο σκοπό.

 

Δικαιώματα χρηστών

Η παραχώρηση των στοιχείων είναι προαιρετική. Η μη παραχώρηση στοιχείων και/ή η άρνηση συναίνεσης με τους όρους της επεξεργασίας δεδομένων επιφέρει την αδυναμία συλλογής των στοιχείων σας και την διεξαγωγή της επεξεργασίας για την επίτευξη των προαναφερθέντων στόχων.

 

O επισκέπτης/χρήστης διατηρεί τα δικαιώματα του:

 

α) για να λάβει γραπτή απάντηση σε ερώτημά του προς την Εταιρεία, εάν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν αποτελούν ή αποτέλεσαν αντικείμενο επεξεργασίας,

β) να ενημερωθεί εκ νέου χωρίς καθυστέρηση και κατά τρόπο εύληπτο και σαφή, για όλα τα δεδομένα που τον αφορούν, την προέλευσή τους, τους σκοπούς της επεξεργασίας, τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών, την εξέλιξη της επεξεργασίας για το χρονικό διάστημα από την προηγούμενη ενημέρωση ή πληροφόρησή τους καθώς και την λογική της αυτοματοποιηµένης επεξεργασίας,

γ) να ζητήσει τη διόρθωση, τη διαγραφή ή τη δέσμευση (κλείδωμα) των δεδομένων των οποίων η επεξεργασία δεν είναι σύμφωνη προς τις διατάξεις του Κανονισμού για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων (GDPR), ιδίως λόγω του ελλιπούς ή ανακριβούς χαρακτήρα των δεδομένων και την κοινοποίηση σε τρίτους της παραπάνω διόρθωσης, διαγραφής ή δέσμευσης εφόσον αυτό δεν είναι αδύνατον ή δεν προϋποθέτει δυσανάλογες προσπάθειες, ή εφόσον εκλείπει ο λόγος της επεξεργασίας των δεδομένων ή τα υποκείμενα αίρουν την συγκατάθεσή τους (σε περίπτωση που αυτή είναι αναγκαία), ή όταν τα δεδομένα υποβλήθηκαν σε παράνομη επεξεργασία κ.τ.λ. τα υποκείμενα έχουν δικαίωμα να ζητήσουν τη διαγραφή των δεδομένων,

δ) να ανακαλέσει την συγκατάθεσή του ανά πάσα στιγμή,

ε) να προβάλει οποτεδήποτε αντιρρήσεις προς τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας για την επεξεργασία δεδομένων που τον αφορούν, να υποβάλλει αίτημα για περιορισμό της επεξεργασίας, να γνωρίζει την ταυτότητα των υπεύθυνων επεξεργασίας και του/των εκπροσώπου του,

στ) να υποβάλλει καταγγελία σε περίπτωση αθέμιτης επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων του στην αρμόδια εποπτική αρχή,

ζ) να ζητήσει την φορητότητα των προσωπικών του δεδομένων όπως ορίζεται στις διατάξεις του Κανονισμού για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) (ΕΕ) 2016/679.

 

Πληροφορίες που μοιραζόμαστε

Διαβίβαση προσωπικών δεδομένων σε τρίτους επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση μόνο όταν επιβάλλεται από το νόμο ή κατόπιν δικαστικής ή εισαγγελικής εντολής.

 

Διάρκεια επεξεργασίας

Τα προσωπικά δεδομένα που ενδέχεται να συλλεχθούν εξ αφορμής των αναρτημένων διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για λόγους επικοινωνίας και φαρμακοεπαγρύπνησης από τους επισκέπτες/χρήστες θα αποθηκεύονται και θα διατηρούνται από την Εταιρεία για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την ολοκλήρωση του σκοπού για τα οποία έχουν συλλεχθεί, το οποίο σε κάθε περίπτωση θα είναι εύλογο.

 

Διαδικασία εξαίρεσης

Ο επισκέπτης/χρήστης, διατηρεί το δικαίωμα να αιτηθεί από την Εταιρεία να διαγράψει όλα τα στοιχεία που διατηρεί για εκείνον, επικοινωνώντας το σχετικό αίτημά του στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: privacy@leo-pharma.com.

 

Τέλος ο χρήστης μπορεί να εξαιρεθεί από τη συλλογή δεδομένων των Google Cookies τροποποιώντας τις προσωπικές του ρυθμίσεις στο Google's Ads Settings.

 

Αλλαγές

Η Πολιτική Απορρήτου μας ενδέχεται να αλλάξει ανά χρονικά διαστήματα. Οποιαδήποτε αλλαγή στην Πολιτική Απορρήτου της Ιστοσελίδας θα δημοσιευτεί στην παρούσα Ιστοσελίδα.

 

Στοιχεία επικοινωνίας με την Εταιρεία:

Υπεύθυνος επεξεργασίας: LEO Pharmaceutical Hellas S.A..

Αν έχετε οποιαδήποτε απορία σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, ή επιθυμείτε να καταθέσετε κάποιο αίτημα επικοινωνίας ή επιθυμείτε να ασκήσετε κάποιο από τα ως άνω ρητά οριζόμενα δικαιώματά σας αναφορικά με την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε ανά πάσα στιγμή να επικοινωνήσετε με την Εταιρεία μας, η οποία αποτελεί τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας, μέσω e-mail στην ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: privacy@leo-pharma.com.