Γνωστοποίηση παροχών προς Επαγγελματίες Υγείας (Ε.Υ.) και Επαγγελματικούς Υγειονομικούς Φορείς (Ε.Υ.Φ.)

LEO Δημοσιοποίηση παροχών

Επαγγελματίες Υγείας (Ε.Υ.) και Επιστημονικοί Υγειονομικοί Φορείς (Ε.Υ.Φ.) παρέχουν στον Όμιλο LEO πολύτιμες, ανεξάρτητες και εξειδικευμένες γνώσεις από την εμπειρία τους στο πεδίο της δερματολογίας και σε άλλους τομείς στους οποίους δραστηριοποιείται ο Όμιλος LEO. Η εμπειρογνωμοσύνη τους θα βοηθήσει τον Όμιλο LEO στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών.

Ο Όμιλος LEO δεσμεύεται να διατηρεί υψηλά ηθικά πρότυπα και να εξασφαλίζει τη συμμόρφωση κατά την αλληλεπίδραση με Ε.Υ. και Ε.Υ.Φ. Η EFPIA και η IFPMA και παρόμοιοι τοπικοί φορείς, συμπεριλαμβανομένου του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ), έχουν εφαρμόσει τις απαιτήσεις σχετικά με τον τρόπο που η φαρμακευτική βιομηχανία συνεργάζεται με Ε.Υ. και Ε.Υ.Φ., μέσω του οποίου έχουν προκύψει οι απαιτήσεις κοινοποίησης Μεταβιβάσεων Αξίας (ΜΑ) σε E.Y. ή E.Y.Φ. σε πολλές χώρες τα τελευταία έτη. 

Για τη διασφάλιση ότι οι συνεργασίες του Ομίλου LEO με E.Y. και E.Y.Φ. είναι σύμμορφες, κατάλληλες, δεόντως τεκμηριωμένες, διαφανείς και δεν θέτουν σε κίνδυνο την ανεξαρτησία του E.Y./E.Y.Φ., ο Όμιλος LEO έχει αναπτύξει ένα πλαίσιο συμμόρφωσης που βασίζεται στον Κώδικα Δεοντολογίας της LEO, και αποτελείται από την πολιτική του Ομίλου LEO, την κατευθυντήρια οδηγία του Ομίλου LEO και την Τυποποιημένη Διαδικασία Λειτουργίας (SOP) του Ομίλου LEO. Η SOP περιγράφει συγκεκριμένα τη διαδικασία για την συνεργασία με E.Y. και E.Y.Φ., καθώς και τη διαδικασία κοινοποίησης ΜΑ σε E.Y./E.Y.Φ. στις χώρες όπου εφαρμόζεται.

Γνωστοποίηση από την ΛΕΟ Φαρμακευτική Ελλάς Α.Ε. παροχών σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 66 παρ. 7α του ν.4316/2014, του Κώδικα Δημοσιοποίησης του ΣΦΕΕ και του Κώδικα Δημοσιοποίησης της ΕFPIA.

Σύμφωνα με το άρθρο 66 παρ. 7α του Νόμου 4316/2014 οι φαρμακευτικές εταιρείες στην Ελλάδα υποχρεούνται να δημοσιοποιούν, σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις, σε ατομική βάση ανά αποδέκτη κάθε παροχή που χορηγούν προς Επαγγελματίες Υγείας (ΕΥ) και Επιστημονικούς Υγειονομικούς Φορείς (ΕΥΦ). Επιπροσθέτως, ο Κώδικας Δημοσιοποίησης της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Φαρμακευτικών Βιομηχανιών και Συνδέσμων (EFPIA) και ο Κώδικας Δημοσιοποίησης του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ) απαιτούν από τα μέλη τους γνωστοποιούν τις πληρωμές και παροχές προς Επαγγελματίες Υγείας (ΕΥ) και Επιστημονικούς Υγειονομικούς Φορείς (ΕΥΦ).

Στην παρούσα σελίδα δημοσιοποιούνται κατά τρόπο συγκεντρωτικό οι παροχές της ΛΕΟ Φαρμακευτικής Ελλάς Α.Ε. προς Επαγγελματίες Υγείας (ΕΥ) και ατομικά οι αντίστοιχες παροχές προς Επιστημονικούς Υγειονομικούς Φορείς (ΕΥΦ) για το διάστημα από 01/01/2015 - 31/12/2015 

Ρητά σημειώνουμε ότι η παρούσα δημοσιοποίηση διαμορφώθηκε μετά την έκδοση της υπ’ αρ. 5/2016 Γνωμοδότησης της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, του περιεχομένου της οποίας λάβαμε γνώση μόλις σήμερα 30.6.2016. Επιφυλασσόμαστε σε επικαιροποιημένη δημοσιοποίηση εν αναμονή των οριστικών οδηγιών των εμπλεκόμενων φορέων της Διοίκησης.

Σε κάθε περίπτωση, η παρούσα δημοσιοποίηση αποσκοπεί στην ενίσχυση της διαφάνειας στις σχέσεις των φαρμακευτικών εταιρειών με τους ΕΥ και ΕΥΦ καθώς και στην προάσπιση του δικαιώματος των ασθενών να γνωρίζουν τη σχέση των φαρμακευτικών εταιρειών με την επιστημονική κοινότητα.

Διαβάστε περισσότερα για τη δημοσιοποίηση παροχών:

1. Μεθοδολογική Σημείωση σχετικά με τις Απαιτήσεις Κοινοποίησης EY/EYΦ του Ομίλου LEO συμπεριλαμβανομένων των προδιαγραφών της ΛΕΟ Φαρμακευτικής Ελλάς

 

2.Συγκεντρωτική Αναφορά Δημοσιοποίησης σε ΕΥ και ατομική σε ΕΥΦ.

 

Γνωστοποίηση από την ΛΕΟ Φαρμακευτική Ελλάς Α.Ε. παροχών σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 66 παρ. 7α του ν.4316/2014, του Κώδικα Δημοσιοποίησης του ΣΦΕΕ και του Κώδικα Δημοσιοποίησης της ΕFPIA.

Σύμφωνα με το άρθρο 66 παρ. 7α του Νόμου 4316/2014 οι φαρμακευτικές εταιρείες στην Ελλάδα υποχρεούνται να δημοσιοποιούν, σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις, σε ατομική βάση ανά αποδέκτη κάθε παροχή που χορηγούν προς Επαγγελματίες Υγείας (ΕΥ) και Επιστημονικούς Υγειονομικούς Φορείς (ΕΥΦ) καθώς και παροχές οι οποίες αφορούν σε δραστηριότητες Έρευνας και Ανάπτυξης, καθώς και σε μη παρεμβατικές μελέτες (με ή χωρίς φάρμακο) θα δημοσιοποιούνται συγκεντρωτικά. Επιπροσθέτως, ο Κώδικας Δημοσιοποίησης της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Φαρμακευτικών Βιομηχανιών και Συνδέσμων (EFPIA) και ο Κώδικας Δημοσιοποίησης του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ) απαιτούν ομοίως από τα μέλη τους να γνωστοποιούν τις πληρωμές και παροχές προς Επαγγελματίες Υγείας (ΕΥ) και Επιστημονικούς Υγειονομικούς Φορείς (ΕΥΦ).

Στην παρούσα σελίδα δημοσιοποιούνται οι παροχές της ΛΕΟ Φαρμακευτικής Ελλάς Α.Ε. προς Επαγγελματίες Υγείας (ΕΥ) που αφορούν σε προωθητικά συνέδρια και οι αντίστοιχες παροχές προς Επιστημονικούς Υγειονομικούς Φορείς (ΕΥΦ) καθώς και συγκεντρωτικά οι παροχές σχετικά με δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης και μη παρεμβατικές μελέτες (με φάρμακο ή χωρίς) για το διάστημα από 01/01/2016 - 31/12/2016.

Ρητά σημειώνουμε ότι η παρούσα δημοσιοποίηση διαμορφώθηκε σε συνέχεια της έκδοσης των υπ’ αρ. 5/2016 και 2/2017 Γνωμοδοτήσεων της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Επιφυλασσόμαστε σε επικαιροποιημένη δημοσιοποίηση εν αναμονή των οριστικών οδηγιών των εμπλεκόμενων φορέων της Διοίκησης.

Περαιτέρω και δυνάμει των οριζομένων στην υπ’αριθ. 5/2016 Γνωμοδότηση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σας ενημερώνουμε για τα ακόλουθα:

Η εταιρεία μας, LEO HELLAS A.E. με έδρα την Κηφισιά (οδός Λεωφόρος Κύμης και Σενέκα 10) αποτελεί Υπεύθυνο Επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων που δημοσιοποιούνται στην παρούσα ιστοσελίδα. Ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας, η εταιρεία μας  δηλώνει ότι σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 5/2016 Γνωμοδότηση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και κατ’εφαρμογή του άρθρου 10 του ν. 2472/1997 περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, έχει λάβει όλα τα τεχνικά μέτρα ασφαλείας ώστε να αποκλείεται ιδίως:

α) Η δημιουργία προφίλ (profiling) για τους επαγγελματίες υγείας και

β) Η δυνατότητα πρόσβασης στα δημοσιοποιούμενα στοιχεία μέσω μηχανών αναζήτησης (δεικτοδότηση από εξωτερικές μηχανές αναζήτησης).

Περαιτέρω, σας ενημερώνουμε ότι ως υποκείμενα προσωπικών δεδομένων διατηρείτε τα δικαιώματα πρόσβασης και διόρθωσης τυχόν ανακριβών δεδομένων που σας αφορούν και έχουν δημοσιοποιηθεί από την εταιρεία μας στο πλαίσιο του ανωτέρω αναφερόμενου νομίμου σκοπού επεξεργασίας. Εάν έχετε οποιαδήποτε απορία σχετικά με την υποχρέωση δημοσιοποίησης καθώς και σε περίπτωση που επιθυμείτε να  προβείτε σε άσκηση των δικαιωμάτων πρόσβασης και διόρθωσης τυχόν ανακριβών δεδομένων σας σύμφωνα με τα οριζόμενα στον νόμο 2472/1997, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας τηλεφωνικά, ταχυδρομικά ή μέσω e-mail στις ακόλουθες διευθύνσεις:

(212 222 5000,  gaagr@leo-pharma.com , Ατσαλή Γαλάτεια).

Σας ενημερώνουμε τέλος ότι η ανάρτηση των δεδομένων στην παρούσα ιστοσελίδα περιορίζεται σε τρία (3) χρόνια από την ημερομηνία ανάρτησής τους στην ιστοσελίδα.

 

3. Μεθοδολογική Σημείωση σχετικά με τις Απατήσεις Κοινοποίησης ΕΥ/ΕΥΦ του Ομίλου LEO συμπεριλαμβανομένων των προδιαγραφών της ΛΕΟ Φαρμακευτικής Ελλάς  (2017).

 

4. Συγκεντρωτική Αναφορά Δημοσιοποίησης σε ΕΥ και ατομική σε ΕΥΦ (2017).

 

5. Μεθοδολογική Σημείωση σχετικά με τις Απατήσεις Κοινοποίησης ΕΥ/ΕΥΦ του Ομίλου LEO συμπεριλαμβανομένων των προδιαγραφών της ΛΕΟ Φαρμακευτικής Ελλάς  (2018).

 

6. Συγκεντρωτική Αναφορά Δημοσιοποίησης σε ΕΥ και ατομική σε ΕΥΦ (2018).

 

Χρησιμοποιούμε cookies σε αυτόν τον ιστότοπο

Στην ιστοσελίδα μας χρησιμοποιούμε cookies για να παρέχουμε τη βέλτιστη εμπειρία περιήγησης. Εφόσον επιλέξετε να συνεχίσετε την περιήγησή σας στην ιστοσελίδα μας, αποδέχεσθε αυτομάτως τη χρήση των "cookies". Για λεπτομέρειες σχετικά με τα cookies, ενημερωθείτε στους Όρους Χρήσης της Ιστοσελίδα μας.