Γνωστοποίηση παροχών προς Επαγγελματίες Υγείας (Ε.Υ.) και Επαγγελματικούς Υγειονομικούς Φορείς (Ε.Υ.Φ.)

LEO Δημοσιοποίηση παροχών

Επαγγελματίες Υγείας (Ε.Υ.) και Επιστημονικοί Υγειονομικοί Φορείς (Ε.Υ.Φ.) παρέχουν στον Όμιλο LEO Pharma πολύτιμες, ανεξάρτητες και εξειδικευμένες γνώσεις από την εμπειρία τους στο πεδίο της Δερματολογίας και σε άλλους τομείς στους οποίους δραστηριοποιείται ο Όμιλος LEO Pharma. Η εμπειρογνωμοσύνη τους θα βοηθήσει τον Όμιλο στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών.

Ο Όμιλος LEO Pharma δεσμεύεται να διατηρεί υψηλά ηθικά πρότυπα και να εξασφαλίζει τη συμμόρφωση κατά την αλληλεπίδραση με Ε.Υ. και Ε.Υ.Φ. Η EFPIA και η IFPMA και παρόμοιοι τοπικοί φορείς, συμπεριλαμβανομένου του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ), έχουν εφαρμόσει τις απαιτήσεις σχετικά με τον τρόπο που η Φαρμακευτική Βιομηχανία συνεργάζεται με Ε.Υ. και Ε.Υ.Φ., μέσω του οποίου έχουν προκύψει οι απαιτήσεις κοινοποίησης Μεταβιβάσεων Αξίας (ΜΑ) σε E.Y. ή E.Y.Φ. σε πολλές χώρες τα τελευταία έτη. 

Για τη διασφάλιση ότι οι συνεργασίες του Ομίλου LEO Pharma με E.Y. και E.Y.Φ. είναι σύμμορφες, κατάλληλες, δεόντως τεκμηριωμένες, διαφανείς και δεν θέτουν σε κίνδυνο την ανεξαρτησία του E.Y./E.Y.Φ., ο Όμιλος LEO Pharma έχει αναπτύξει ένα πλαίσιο συμμόρφωσης που βασίζεται στον Κώδικα Δεοντολογίας της LEO Pharma, και αποτελείται από την πολιτική του Ομίλου LEO Pharma, την κατευθυντήρια οδηγία του Ομίλου LEO Pharma και την Τυποποιημένη Διαδικασία Λειτουργίας (SOP) του Ομίλου LEO Pharma. Η SOP περιγράφει συγκεκριμένα τη διαδικασία για την συνεργασία με E.Y. και E.Y.Φ., καθώς και τη διαδικασία κοινοποίησης ΜΑ σε E.Y./E.Y.Φ. στις χώρες όπου εφαρμόζεται.

Γνωστοποίηση από την LEO Pharmaceutical Hellas S.A. παροχών σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 66 παρ. 7α του ν.4316/2014, του Κώδικα Δημοσιοποίησης του ΣΦΕΕ και του Κώδικα Δημοσιοποίησης της ΕFPIA.

Σύμφωνα με το άρθρο 66 παρ. 7α του Νόμου 4316/2014 καθώς και το άρθρο 30 του Κώδικα του ΣΦΕΕ, οι φαρμακευτικές εταιρείες στην Ελλάδα υποχρεούνται να δημοσιοποιούν, σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις, σε ατομική βάση ανά αποδέκτη κάθε παροχή που χορηγούν προς Επαγγελματίες Υγείας (ΕΥ) και Επιστημονικούς Υγειονομικούς Φορείς (ΕΥΦ). Επιπροσθέτως, ο Κώδικας Δημοσιοποίησης της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Φαρμακευτικών Βιομηχανιών και Συνδέσμων (EFPIA) και ο Κώδικας Δημοσιοποίησης του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ) απαιτούν από τα μέλη τους να γνωστοποιούν τις πληρωμές και παροχές προς Επαγγελματίες Υγείας (ΕΥ) και Επιστημονικούς Υγειονομικούς Φορείς (ΕΥΦ).

Στην παρούσα σελίδα δημοσιοποιούνται κατά τρόπο συγκεντρωτικό οι παροχές της LEO Pharmaceutical Hellas S.A. προς Επαγγελματίες Υγείας (ΕΥ) και ατομικά οι αντίστοιχες παροχές προς Επιστημονικούς Υγειονομικούς Φορείς (ΕΥΦ) για το διάστημα από 01/01/2020 - 31/12/2020. 

Ρητά σημειώνουμε ότι η παρούσα δημοσιοποίηση διαμορφώθηκε μετά την έκδοση του ΕΕ 2016/679 Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, του οποίου λάβαμε γνώση στις 20.5.2018.

Περαιτέρω και δυνάμει των διατάξεων του ΕΕ 2016/679 Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (στο εξής GDPR) καθώς και του Ν.4624/2019, σας ενημερώνουμε για τα ακόλουθα:

Η εταιρεία μας, LEO Pharmaceutical Hellas S.A. με έδρα την Κηφισιά (οδός Λεωφόρος Κύμης και Σενέκα 10) αποτελεί Υπεύθυνο Επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων που δημοσιοποιούνται στην παρούσα ιστοσελίδα. Ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας, η εταιρεία μας  δηλώνει ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του GDPR, έχει λάβει όλα τα τεχνικά μέτρα ασφαλείας ώστε να αποκλείεται ιδίως:

α) Η δημιουργία προφίλ (profiling) για τους επαγγελματίες υγείας και

β) Η δυνατότητα πρόσβασης στα δημοσιοποιούμενα στοιχεία μέσω μηχανών αναζήτησης (δεικτοδότηση από εξωτερικές μηχανές αναζήτησης).

Περαιτέρω, σας ενημερώνουμε ότι ως υποκείμενα προσωπικών δεδομένων διατηρείτε τα δικαιώματα πρόσβασης και διόρθωσης τυχόν ανακριβών δεδομένων που σας αφορούν και έχουν δημοσιοποιηθεί από την εταιρεία μας στο πλαίσιο του ανωτέρω αναφερόμενου νόμιμου σκοπού επεξεργασίας. Εάν έχετε οποιαδήποτε απορία σχετικά με την υποχρέωση δημοσιοποίησης καθώς και σε περίπτωση που επιθυμείτε να  προβείτε σε άσκηση των δικαιωμάτων πρόσβασης και διόρθωσης τυχόν ανακριβών δεδομένων σας σύμφωνα με τα οριζόμενα στον GDPR καθώς και τον Ν.4624/2019 μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας τηλεφωνικά, ταχυδρομικά ή μέσω e-mail στην ακόλουθη διεύθυνση: privacy@leo-pharma.com

Σας ενημερώνουμε τέλος ότι η ανάρτηση των δεδομένων στην παρούσα ιστοσελίδα περιορίζεται σε τρία (3) χρόνια από την ημερομηνία ανάρτησής τους στην ιστοσελίδα.

Σε κάθε περίπτωση, η παρούσα δημοσιοποίηση αποσκοπεί στην ενίσχυση της διαφάνειας στις σχέσεις των φαρμακευτικών εταιρειών με τους ΕΥ και ΕΥΦ καθώς και στην προάσπιση του δικαιώματος των ασθενών να γνωρίζουν τη σχέση των φαρμακευτικών εταιρειών με την επιστημονική κοινότητα.


Διαβάστε περισσότερα για τη δημοσιοποίηση παροχών:

2021

1. Μεθοδολογική Σημείωση σχετικά με τις Απαιτήσεις Κοινοποίησης EY/EYΦ του Ομίλου LEO Pharma συμπεριλαμβανομένων των προδιαγραφών της LEO Pharmaceutical Hellas S.A.

2. Συγκεντρωτική Αναφορά Δημοσιοποίησης σε ΕΥ και ατομική σε ΕΥΦ 

3. Αναφορά δημοσιοποίησης Ενώσεων Ασθενών 

2020

1. Μεθοδολογική Σημείωση σχετικά με τις Απαιτήσεις Κοινοποίησης EY/EYΦ του Ομίλου LEO Pharma συμπεριλαμβανομένων των προδιαγραφών της LEO Pharmaceutical Hellas S.A.

2. Συγκεντρωτική Αναφορά Δημοσιοποίησης σε ΕΥ και ατομική σε ΕΥΦ

3. Αναφορά δημοσιοποίησης Ενώσεων Ασθενών

2019

1. Μεθοδολογική Σημείωση σχετικά με τις Απαιτήσεις Κοινοποίησης EY/EYΦ του Ομίλου LEO Pharma συμπεριλαμβανομένων των προδιαγραφών της LEO Pharmaceutical Hellas S.A.

2. Συγκεντρωτική Αναφορά Δημοσιοποίησης σε ΕΥ και ατομική σε ΕΥΦ