Ιδιώτες

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας και ο Υπεύθυνος θα επικοινωνήσει σύντομα μαζί σας.

Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας τηλεφωνικά στο +30 212 222 5000 επιλέγοντας Φαρμακοεπαγρύπνηση.

Δήλωση της LEO Pharma για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο της Φαρμακοεπαγρύπνησης.