Φαρμακοεπαγρύπνηση

Η LEO Pharmaceutical Hellas SA εναρμονισμένη με τον Ευρωπαικό Οργανισμό Ελέγχου Φαρμάκων (ΕΜΕΑ) και τον Αμερικανικό Οργανισμό Ελέγχου Φαρμάκων και Τροφίμων (FDA) εφαρμόζει το πρόγραμμα Φαρμακοεπαγρύπνησης για τη μέγιστη ασφάλεια και αποτελεσματικότητα των προϊόντων της.

Για την επίτευξη του σκοπού αυτού, σημαντική είναι η ενεργή συμβολή του Επαγγελματία στο Χώρο Υγείας καθώς και όλων των τελικών χρηστών στην καταγραφή και δήλωση ανεπιθύμητων ενεργειών καθώς και οποιουδήποτε παραπόνου σχετικά με τα προϊόντα μας.

Δήλωση ανεπιθύμητων ενεργειών

Επιλέξτε την ιδιότητά σας παρακάτω για να μεταφερθείτε στην αντίστοιχη φόρμα επικοινωνίας.

Ασθενείς  / Ιδιώτες          
Επαγγελματίες Υγείας   

Δήλωση της LEO Pharma για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο της Φαρμακοεπαγρύπνησης.