Όροι Χρήσης

ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Η χρήση της παρούσας ιστοσελίδας διέπεται από τους όρους και προϋποθέσεις που παρατίθενται στο παρόν και ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου της και των επιμέρους σελίδων της.
Η περιήγηση, η πρόσβαση ή η χρήση της ιστοσελίδας και των όποιων υπηρεσιών διατίθενται μέσω αυτής αποτελεί τεκμήριο ότι έχετε μελετήσει, κατανοήσει και αποδεχτεί όλους τους όρους χρήσης. Για το λόγο αυτό καλείστε να διαβάζετε εκ των προτέρων, προσεκτικά, το περιεχόμενό τους. Σε περίπτωση που δεν συμφωνείτε με τους όρους χρήσης της ιστοσελίδας, οφείλετε να μην κάνετε χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου αυτής.

Το παρόν περιεχόμενο της Ιστοσελίδας που ανήκει αποκλειστικώς στην Εταιρεία LEO Pharmaceutical Hellas S.A. (εφεξής η «Εταιρεία») καθώς και το περιεχόμενο των Ιστοσελίδων θυγατρικών εταιρειών του ομίλου  LEO Pharma, προστατεύεται από εθνικούς και διεθνείς νόμους και συμβάσεις που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων και νομοθετικές διατάξεις  περί προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας και εμπορικών σημάτων, χωρίς ωστόσο  να περιορίζονται σε αυτές. Απαγορεύεται ρητώς οποιαδήποτε αναπαραγωγή με οποιοδήποτε μέσο,  μέρους ή όλου του παρόντος περιεχομένου της Ιστοσελίδας, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της Εταιρείας.

Οι πληροφορίες της Ιστοσελίδας παρέχονται με το παρόν περιεχόμενο, χωρίς κανενός είδους εγγύηση, αναφερθείσα ή υπαινισσόμενη, συμπεριλαμβανομένων εγγυήσεων περί εμπορευσιμότητας,  καταλληλότητας και μη παραβίασης. Η Εταιρεία και οι θυγατρικές του Ομίλου LEO Pharma δεν παρέχουν εγγυήσεις σχετικά με την ακρίβεια ή την πληρότητα των πληροφοριών της Ιστοσελίδας.

Η πρόσβαση και χρήση της Ιστοσελίδας και του περιεχομένου αυτής πραγματοποιείται με αποκλειστική ευθύνη κάθε επισκέπτη/χρήστη αυτής. Η χρήση της παρούσας Ιστοσελίδας επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών, έχοντας πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα. Με την χρήση της παρούσας ιστοσελίδας ο χρήστης αυτομάτως δηλώνει ότι έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του.

Σημειώνεται, ότι το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας έχει διαμορφωθεί με δέουσα επιμέλεια, ούτως ώστε αυτό να είναι ακριβές και επίκαιρο. Ωστόσο, η Εταιρεία δεν παρέχει καμία εγγύηση αναφορικά με την ακρίβεια, επικαιροποίηση και πληρότητα του περιεχομένου της Ιστοσελίδας και δύναται να παύσει την  λειτουργία αυτής, χωρίς προηγούμενη γνωστοποίηση. Η Εταιρεία διατηρεί σε κάθε περίπτωση το δικαίωμα να τροποποιήσει, αντικαταστήσει ή διαγράψει μέρος ή σύνολο του περιεχόμενου της Ιστοσελίδας οποτεδήποτε κατά την κρίση της.

Οι πληροφορίες που περιέχονται στην Ιστοσελίδα της Εταιρείας παρουσιάζονται αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς, δεν αποτελούν συμβουλές ή συστάσεις κανενός είδους και δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να αντικαταστήσουν συμβουλές που παρέχονται από Επαγγελματίες Υγείας.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Η Εταιρεία, μέσω της δημιουργίας της παρούσας ιστοσελίδας έχει ως στόχο την ενημέρωση του κοινού σχετικά με την εταιρεία, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της.
Πληροφορίες που θα βρείτε για φαρμακευτικά προϊόντα ή ασθένειες σε αυτόν τον δικτυακό τόπο σας παρέχονται από την Εταιρεία και προορίζονται για γενική πληροφόρηση με ρητή αναφορά των φύλλων οδηγιών χρήσης έκαστου προϊόντος. Ορισμένα από τα φαρμακευτικά προϊόντα που μπορεί να αναφέρονται είναι διαθέσιμα μόνο με συνταγή επαγγελματία υγείας, ο οποίος έχει την δικαιοδοσία να συνταγογραφεί και να χορηγεί φαρμακευτικά προϊόντα. Οι πληροφορίες που παρέχονται δεν αποτελούν πλήρη ιατρική πληροφόρηση. Η ονομαστική αναφορά των ως άνω προϊόντων συνοδευόμενων από τα φύλλα οδηγιών χρήσης τους και την αντίστοιχη θεραπευτική κατηγορία στην οποία υπάγονται, δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση άμεση ή έμμεση προώθηση των προϊόντων που εμπορεύεται η Εταιρεία. 

Ο παρών ιστότοπος ενδέχεται να περιέχει πληροφορίες σχετικά με ιατρικές παθήσεις και τη θεραπεία τους, όμως κανένα σημείο του παρόντος ιστοτόπου δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ως παροχή οποιουδήποτε είδους ιατρικής συμβουλής ή σύστασης, και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται ως βάση για οποιαδήποτε απόφαση ή ενέργεια. Θα πρέπει πάντα να ζητείται ειδική ιατρική συμβουλή από κατάλληλα ειδικευμένο ιατρό.

Ο επισκέπτης/χρήστης αναλαμβάνει κάθε κίνδυνο που είναι πιθανό να προκύψει από την πρόσβαση και χρήση του διαδικτυακού τόπου. Η Εταιρεία δεν εγγυάται, ούτε υπόσχεται την αποτελεσματικότητα των προϊόντων της για συγκεκριμένο σκοπό. Η Εταιρεία και  οποιοδήποτε μέρος συμμετείχε στη δημιουργία, στο σχεδιασμό ή στη διάθεση αυτού του διαδικτυακού τόπου, δεν θα ευθύνονται για οποιαδήποτε ζημία του επισκέπτη/χρήστη, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά κάθε άμεσης, έμμεσης, τυχαίας, παρεπόμενης, ή άλλης ζημίας που τυχόν προκύψει από οποιαδήποτε πρόσβαση, χρήση ή αδυναμία χρήσης αυτού του διαδικτυακού τόπου, εκτός εάν αποδειχθεί ότι η παράλειψη οφείλεται σε δόλο της ίδιας της διοίκησης της Εταιρείας με πρόθεση την πρόκληση βλάβης σε συγκεκριμένο επισκέπτη/χρήστη. Ο αποκλεισμός της ευθύνης περιλαμβάνει και την πρόκληση οποιασδήποτε ζημίας από τυχόν μετάδοση ιού στον ηλεκτρονικό εξοπλισμό του χρήστη.

Τέλος, σε καμία περίπτωση η Εταιρεία ή/και οι θυγατρικές του Ομίλου LEO Pharma δεν ευθύνονται για οποιεσδήποτε τυχόν απαιτήσεις νομικής ή αστικής ή/και ποινικής φύσεως ούτε για τυχόν ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κ.λ.π.) από χρήστες της ιστοσελίδας ή τρίτους από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου, ακόμα και αν η Εταιρεία ή θυγατρική του Ομίλου LEO ενημερωθούν σχετικά.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Το παρόν περιεχόμενο της Ιστοσελίδας συμπεριλαμβανομένων τυχόν πληροφοριών, σημάτων ή λογοτύπων της Εταιρείας, αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρείας η οποία προστατεύεται σύμφωνα με τους ισχύοντες εθνικούς και ευρωπαϊκούς νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας (ν.2121/1993, 2000/31/ΕΚ και 2001/29/ΕΚ). Ως εκ τούτου, δεν επιτρέπεται οιαδήποτε αντιγραφή, αναπαραγωγή, πώληση, δημοσίευση η εν γένει παράνομη εμπορική ή άλλη εκμετάλλευση της παρούσας ιστοσελίδας και του περιεχομένου της, χωρίς την προηγούμενη παροχή έγγραφης άδειας χρήσης εκ μέρους της Εταιρείας, διαφορετικά ο χρήστης θα ευθύνεται προς αποζημίωση της Εταιρείας, σύμφωνα και με τα οριζόμενα στους οικείους ως άνω νόμους. 
Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας διατίθεται στους επισκέπτες/χρήστες της για προσωπική χρήση και απαγορεύεται να διατίθεται για εμπορικούς σκοπούς.

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

Η Εταιρεία με στόχο την βελτιστοποίηση των τρόπων επικοινωνίας και της παροχής των υπηρεσιών της ενδέχεται να μεταβάλλει την λειτουργικότητα και κάποια χαρακτηριστικά της ιστοσελίδας, με την παράλληλη τροποποίηση των σχετικών όρων και προϋποθέσεων οποτεδήποτε και χωρίς προειδοποίηση. Αν και όποτε πραγματοποιηθούν αλλαγές στους όρους χρήσης η εταιρεία θα αναρτά διαδικτυακά την εκάστοτε ισχύουσα έκδοση των όρων χρήσης, ενώ η συνέχιση της χρήσης της ιστοσελίδας ή των υπηρεσιών της θα θεωρείται ότι συνιστά αποδοχή των νέων όρων. Για το λόγο αυτό κάθε επισκέπτης/χρήστης παρακαλείται να ελέγχει ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους όρους χρήσης.

ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

Ο επισκέπτης/χρήστης της ιστοσελίδας αποδέχεται ρητά, ότι την αποκλειστική δικαιοδοσία και αρμοδιότητα για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει από την εφαρμογή των όρων και την εν γένει χρήση της ιστοσελίδας, την έχουν τα Δικαστήρια της Αθήνας και εφαρμοστέο είναι το Ελληνικό δίκαιο. Αν οποιοσδήποτε από τους ανωτέρω όρους κριθεί άκυρος με δικαστική απόφαση, αυτό δεν επηρεάζει την εγκυρότητα και ισχύ των υπολοίπων όρων, οι οποίοι παραμένουν σε πλήρη ισχύ και εγκυρότητα. Ομοίως, σε περίπτωση που κάποιοι όροι χρήσης καταστούν μη εφαρμοστέοι, δεν επηρεάζεται η ισχύς ή/και η εγκυρότητα των υπολοίπων όρων. Οι άκυροι ή/και μη εφαρμοστέοι όροι θα αντικαθίστανται με νέους όρους ,ώστε να καθίστανται ισχυροί και εφαρμόσιμοι στο μέγιστο δυνατό επίπεδο.

ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

Συνδέσεις της Ιστοσελίδας  της Εταιρείας και των  θυγατρικών εταιρειών του ομίλου LEO Pharma, παρέχονται χωρίς κανενός είδους εγγύηση, αναφερθείσα ή υπαινισσόμενη, συμπεριλαμβανομένων των εγγυήσεων περί εμπορευσιμότητας,  καταλληλότητας, και μη παραβίασης. Η Εταιρεία και οι θυγατρικές του ομίλου LEO Pharma δεν παρέχουν εγγυήσεις ή αντιπροσωπεύσεις σχετικά με την ακρίβεια ή την πληρότητα των πληροφοριών οι οποίες περιέχονται  στους συνδέσμους. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται, επίσης, για σφάλματα ή κακή λειτουργία των ιστοσελίδων των τρίτων, καθώς και για οποιαδήποτε ζημία των χρηστών από την πρόσβαση και χρήση των παρεχομένων μέσω αυτών υπηρεσιών.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Αναπόσπαστο και δεσμευτικό τμήμα των παρόντων όρων χρήσης αποτελεί η Πολιτική Απορρήτου της παρούσας ιστοσελίδας, όπως αναλυτικά ορίζονται τα σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων σας που μας παρέχετε. Η Εταιρεία δεσμεύεται σε μια υψηλού επιπέδου προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/χρήστη της ιστοσελίδας , σύμφωνα με τις επιταγές της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και ειδικότερα τον Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679(GDPR) που τέθηκε σε εφαρμογή στις 25 Μαΐου 2018 και των συναφών εφαρμοστέων διατάξεων. 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Για υποβολή οποιουδήποτε αιτήματος, όπως μεταξύ άλλων επικοινωνία με το διαχειριστή της ιστοσελίδας, πληροφορίες, διευκρινίσεις, αίτημα για χρησιμοποίηση και αναπαραγωγή τμήματος του παρόντος διαδικτυακού χώρου, μπορείτε να επικοινωνείτε στο 212 222 5000, ή να αποστείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στο email: contact@leo-pharma.com

Αν έχετε οποιαδήποτε απορία σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, ή επιθυμείτε να καταθέσετε κάποιο αίτημα επικοινωνίας ή επιθυμείτε να ασκήσετε κάποιο από τα ως άνω ρητά οριζόμενα δικαιώματά σας αναφορικά με την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε ανά πάσα στιγμή να επικοινωνήσετε με την Εταιρεία μας, η οποία αποτελεί τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας, μέσω e-mail στην ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: privacy@leo-pharma.com.

 


 

Πολιτική Χρήσης Cookies

ΓΕΝΙΚΑ

Το cookie («μπισκότο») είναι ένα μικρό σύνολο δεδομένων, που μία ιστοσελίδα δύναται να αποθηκεύσει στον υπολογιστή ή στο κινητό σας τηλέφωνο. Το cookie επιτρέπει στην ιστοσελίδα να «θυμάται» τις ενέργειές σας κατά την περιήγησή σας σε αυτήν. Αν και η πλειοψηφία των φυλλομετρητών (browsers), όπως λόγου χάρη ο Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari και Opera, υποστηρίζουν τη χρήση cookie, εντούτοις ο χρήστης μπορεί να ρυθμίσει το φυλλομετρητή του να μην αποδέχεται cookies ή να διαγράψει αυτά εκ των υστέρων.

Κάθε cookie περιέχει πληροφορίες όπως συνήθως το όνομα της Ιστοσελίδας από τον οποίο προέρχεται, τη «διάρκεια ζωής» του (δηλαδή πόσο καιρό θα παραμείνει στη συσκευή σας), και μια τιμή, που είναι συνήθως ένας αριθμός.

Ουσιαστικά, τα cookies επιτρέπουν στις ιστοσελίδες να αποθηκεύουν διάφορες ανώνυμες πληροφορίες όπως για παράδειγμα τις προτιμήσεις του επισκέπτη ή αν έχει επισκεφθεί ξανά την ιστοσελίδα. Όμως ουδέποτε τα cookies δεν περιέχουν προσωπικές πληροφορίες, οι οποίες θα μπορούσαν να επιτρέψουν σε οποιονδήποτε να επικοινωνήσει με τον επισκέπτη της ιστοσελίδας όπως π.χ. e-mail, κ.λπ.

Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί cookies, κατά τις συνήθεις πρακτικές του διαδικτύου, για να βοηθήσει την πρόσβαση και την περιήγησή σας στο διαδίκτυο. 

ΑΠΟΔΟΧΗ ΧΡΗΣΗΣ COOKIES

Ο επισκέπτης με την πλοήγησή του στην ιστοσελίδα της LEO Pharmaceutical Hellas SA (στο εξής η «Εταιρεία»), ενημερώνεται την πρώτη φορά που εισέρχεται σε αυτόν με σχετική αναφορά στο κάτω μέρος της σελίδας πως αποδέχεται και καταλαβαίνει ότι είναι απαραίτητη η χρήση των cookies για την βέλτιστη λειτουργία της.

Σε διαφορετική περίπτωση, πρέπει να διακόψει την περιήγησή του στην ιστοσελίδα ή να απενεργοποιήσει τη χρήση των cookies στις ρυθμίσεις του φυλλομετρητή.

Συνήθως, οι φυλλομετρητές (browsers) είναι ρυθμισμένοι ώστε να αποδέχονται όλα τα cookies. Αν το επιθυμείτε, είναι εφικτό να ρυθμίσετε τον δικό σας φυλλομετρητή να μην δέχεται cookies από έναν συγκεκριμένο ιστότοπο, να ειδοποιείστε όταν αποθηκεύει cookies ή να μην δέχεται καθόλου cookies.

Ωστόσο, αν επιλέξετε να απενεργοποιήσετε τα cookies για την ιστοσελίδα ενδέχεται να μην μπορούμε να σας παρέχουμε σωστά όλες τις λειτουργίες που προσφέρονται στην ιστοσελίδα μας. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις ρυθμίσεις cookies στους διάφορους φυλλομετρητές, μπορείτε να κάνετε κλικ στην επιλογή “Βοήθεια” του περιηγητή σας.

ΠΟΙΑ ΕΙΔΗ COOKIES ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ

Η Εταιρεία., στον διαδικτυακό της τόπο www.leo-pharma.gr χρησιμοποιεί cookies λειτουργικότητας, τα οποία είναι απαραίτητα για την παροχή προσφερόμενων υπηρεσιών, cookies στατιστικών, προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές οι οποίες είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς, μετρώντας την επισκεψιμότητα των χρηστών και τα οποία βοηθούν τους διαχειριστές του διαδικτυακού τόπου να βελτιώνουν τις επιδόσεις και το περιεχόμενό του καθώς και third-party cookies, ήτοι cookies που έχουν οριστεί από κάποιον διαχειριστή διαφορετικό από αυτόν της ιστοσελίδας που επισκέπτεται ο χρήστης. Κατά την περιήγησή σας στην ιστοσελίδες μας, τρίτοι οργανισμοί και εταιρείες μπορεί να παράγουν τα δικά τους ανώνυμα cookies για να ελέγχουν τη λειτουργία των εφαρμογών τους και να τις εξατομικεύουν για εσάς. Λόγω της φύσης των cookies αυτών, η Εταιρεία δεν έχει κανέναν έλεγχο ή πρόσβαση σε αυτά τα cookies από τρίτους, και κανείς άλλος οργανισμός δεν μπορεί να έχει πρόσβαση στα δεδομένα που έχουν αποθηκευθεί σε αυτά. Αυτές οι τρίτες εταιρείες και οργανισμοί έχουν δικές τους Πολιτικές για Cookies και Ιδιωτικότητα.

Στον παρακάτω πίνακα, μπορείτε να διαβάσετε πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τους διάφορους τύπους αρχείων cookie που χρησιμοποιούνται στον παρόντα ιστότοπο. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα αρχεία cookie γενικότερα μπορείτε να επισκεφθείτε τον ιστότοπο allaboutcookies.org.

ΤΥΠΟΣ ΑΡΧΕΙΟΥ COOKIE

ΤΙ ΚΑΝΟΥΝ;

ΣΥΛΛΕΓΟΥΝ ΑΥΤΑ ΤΑ ΑΡΧΕΙΑ COOKIE ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΜΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΑ/ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΟΥ;

Αρχεία cookie περιόδου λειτουργίας

Αυτά τα αρχεία cookie βοηθούν στη σωστή λειτουργία του ιστότοπου www.leo-pharma.gr, καθώς σας δίνουν τη δυνατότητα να περιηγηθείτε στον ιστότοπό μας και να χρησιμοποιήσετε τα χαρακτηριστικά του. 
Για παράδειγμα, θυμούνται τις προηγούμενες ενέργειές σας (π.χ. κείμενο που τυχόν εισάγατε) όταν επιστρέφετε σε μια σελίδα που έχετε ήδη επισκεφθεί κατά τη διάρκεια της ίδιας περιόδου λειτουργίας.

Τα αρχεία cookie περιόδου λειτουργίας είναι προσωρινά και παραμένουν στη συσκευή σας μέχρι να φύγετε από τον ιστότοπο www.leo-pharma.gr. Αυτά τα αρχεία cookie δεν προσδιορίζουν την ταυτότητά σας.
Αν δεν επιτρέψετε τη χρήση αυτών των αρχείων cookie, η απόδοση του ιστότοπου ή κάποιων χαρακτηριστικών του ιστότοπου μπορεί να επηρεαστεί.

Μόνιμα αρχεία cookie

Τα μόνιμα αρχεία cookie βοηθούν τον ιστότοπό μας να θυμάται τα στοιχεία και τις ρυθμίσεις σας σε μεταγενέστερες επισκέψεις σας. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα ταχύτερη και ευκολότερη πρόσβαση δεδομένου ότι δεν χρειάζεται να συνδεθείτε ξανά, για παράδειγμα.

Ένα μόνιμο αρχείο cookie παραμένει στη συσκευή σας για πολύ περισσότερο ή έως ότου το διαγράψετε με χειροκίνητο τρόπο (το ακριβές χρονικό διάστημα παραμονής του αρχείου cookie στη συσκευή σας εξαρτάται από τη διάρκεια ή το «χρόνο ζωής» του συγκεκριμένου αρχείου cookie και από τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης ιστού που χρησιμοποιείτε).

Αρχεία cookie τεχνικού χαρακτήρα

Η Sitecore χρησιμοποιεί ένα αρχείο cookie περιόδου λειτουργίας (SC_ANALYTICS_SESSION_COOKIE) και ένα μόνιμο αρχείο cookie (SC_ANALYTICS_GLOBAL_COOKIE) για την ιχνηλάτιση στοιχείων εσωτερικής ανάλυσης.

Ένα αρχείο cookie περιόδου λειτουργίας (ASP.NET_SessionId) χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της ενεργού περιόδου λειτουργίας, ενώ ένα αρχείο cookie περιόδου λειτουργίας ή ένα μόνιμο αρχείο cookie (. ASPXAUTH) χρησιμοποιείται για την αποθήκευση των στοιχείων σύνδεσης ενός χρήστη.

Η λειτουργία «Add this» (Κοινή χρήση/κοινοποίηση) χρησιμοποιεί ένα μόνιμο αρχείο cookie για την ακόλουθη διαδικασία: Γίνεται δημιουργία και ανάγνωση του αρχείου cookie __atuvc από την γλώσσα προγραμματισμού JavaScript που διαθέτουμε προκειμένου να διασφαλιστεί ότι ο χρήστης θα δει την ενημερωμένη καταμέτρηση αν κοινοποιήσει μια σελίδα και επιστρέψει σε αυτήν προτού ενημερωθεί η μνήμη καταμέτρησης κοινοποιήσεων του ιστότοπού μας.

Τέλος, χρησιμοποιούμε ένα αρχείο cookie για τη συλλογή στατιστικών στοιχείων μέσω του κώδικα Google Analytics. Για περισσότερα στοιχεία επισκεφθείτε τον ιστότοπο: 

https://developers.google.com/analytics/resources/concepts/gaConceptsCookies 

Τα συγκεκριμένα cookies δεν συλλέγουν πληροφορίες με τις οποίες θα μπορούσε να αναγνωριστεί η ταυτότητά του επισκέπτη.