Όροι Χρήσης

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ

COPYRIGHT© 2010 LEO Pharma

 Το παρόν περιεχόμενο της Ιστοσελίδας της LEO Pharma καθώς και το περιεχόμενο των Ιστοσελίδων θυγατρικών εταιρειών του ομίλου  LEO Pharma, προστατεύεται από εθνικούς και διεθνείς νόμους και συμβάσεις που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων και νομοθετικές διατάξεις  περί προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας και εμπορικών σημάτων, χωρίς ωστόσο  να περιορίζονται σε αυτές. Απαγορεύεται ρητώς οποιαδήποτε αναπαραγωγή με οποιοδήποτε μέσο,  μέρους ή όλου του  παρόντος περιεχομένου της Ιστοσελίδας, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της LEO Pharma.

 Οι πληροφορίες της Ιστοσελίδας παρέχονται με το παρόν περιεχόμενο, χωρίς κανενός είδους εγγύηση, αναφερθείσα ή υπαινισσόμενη, συμπεριλαμβανομένων εγγυήσεων περί εμπορευσιμότητας,  καταλληλότητας και μη παραβίασης. Η LEO Pharma και οι θυγατρικές του Ομίλου LEO δεν  παρέχουν εγγυήσεις  σχετικά με την ακρίβεια ή την πληρότητα των πληροφοριών της Ιστοσελίδας.

Η πρόσβαση και χρήση της Ιστοσελίδας και του περιεχομένου αυτής πραγματοποιείται με αποκλειστική ευθύνη κάθε επισκέπτη/χρήστη αυτής.

Σημειώνεται, ότι το περιεχομένο της Ιστοσελίδας έχει διαμορφωθεί με δέουσα επιμέλεια, ούτως ώστε αυτό να είναι ακριβές και επίκαιρο. Ωστόσο, η LEO Pharma δεν παρέχει καμία εγγύηση αναφορικά με την ακρίβεια, επικαιροποίηση και πληρότητα του περιεχομένου της Ιστοσελίδας και δύναται να παύσει την  λειτουργία αυτής, χωρίς προηγούμενη γνωστοποίηση. Η LEO Pharma διατηρεί σε κάθε περίπτωση το δικαίωμα να τροποποιήσει, αντικαταστήσει ή διαγράψει μέρος ή σύνολο του περιεχόμενου της Ιστοσελίδας οποτεδήποτε κατά την κρίση της

Οι πληροφορίες που περιέχονται στην Ιστοσελίδα της LEO Pharma παρουσιάζονται αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς, δεν αποτελούν συμβουλές ή συστάσεις κανενός είδους και δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να αντικαταστήσουν συμβουλές που παρέχονται από Επαγγελματίες Υγείας.

 Σε καμία περίπτωση η LEO Pharma ή/και οι θυγατρικές του Ομίλου LEO δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε τυχόν ζημία, άμεση ή έμμεση, απώλεια κερδών ή πληροφοριών, ακόμα και αν η LEO Pharma ή θυγατρική του LEO ενημερωθούν σχετικά.

ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

Συνδέσεις της Ιστοσελίδας  της LEO Pharma και των  θυγατρικών εταιρειών του ομίλου  LEO, παρέχονται χωρίς κανενός είδους εγγύηση, αναφερθείσα ή υπαινισόμενη, συμπεριλαμβανομένων των εγγυήσεων περί εμπορευσιμότητας,  καταλληλότητας, και μη παραβίασης. Η LEO Pharma και οι θυγατρικές του ομίλου LEO δεν παρέχουν εγγυήσεις ή αντιπροσωπεύσεις σχετικά με την ακρίβεια ή την πληρότητα των πληροφοριών οι οποίες περιέχονται  στους συνδέσμους.

 

We use cookies on this website

The cookies help us gain a better understanding of how you use our website; display applications and functionalities, to optimise your website experience, to assign a unique identification number to you, and to help you remember your user ID and password when you return to the website. We also use cookies to generate statistical information.

By continuing to browse our website, you are agreeing to our use of cookies

If you want to know more about our cookie policy and how to avoid and delete cookies click here.